VOLKSTUINDERS VERENIGING "DE HEEG"

 

De leden onder 70 jaar, die meer dan een jaar een tuin hebben, zijn verplicht minimaal zes uur per verenigingsjaar deel te nemen aan het gemeenschappelijk werk tot onderhoud, verbetering en verfraaiing van het tuincomplex. Dit geschiedt naar vermogen van elk lid onder leiding van de tuincommissie.  

In afwijking van voorgaande jaren, waar men kon inschrijven op een aantal zaterdagmorgens en een aantal zomeravonden verenigingswerk, bestaat er nu meer behoefte aan hulp bij bijv. het opruimen van een tuin op een bepaalde dag, soms doordeweeks. De coördinatrice voor het verenigingswerk zal dan ruim van tevoren een oproep aan de leden met verenigingswerkplicht doen, waarna de leden zich bij haar aan kunnen melden.  

Zodra de toiletten weer open zijn, moeten deze elke zaterdagmorgen om 10:00 uur gepoetst worden. Dit geldt ook als verenigingswerk, waarbij 3 keer toiletten poetsen gelijk staat aan 6 uur ander werk.  

Bij de uitgifte van nieuwe toegangssleutels aan het begin van het tuinseizoen kan men zich inschrijven voor het toiletten poetsen op de gewenste zaterdagen. Aangezien er maar een heer of dame hiervoor nodig is, kan het zijn dat een gewenste datum bezet is en dat er een andere datum gekozen dient te worden.  

Bericht van verhindering moet per email, nevenstaand contactformulier, of schriftelijk gegeven worden aan onderstaande contactpersoon. De contactpersoon zal vervolgens een nieuwe oproep doen, zodat de verplichting kan worden nagekomen. 

Het bestuur kan leden, die zich bij herhaling zonder opgave van gegronde reden aan het verenigingswerk onttrekken, het lidmaatschap opzeggen, conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement.

Contactpersoon verenigingswerk:

Mevr. Lucie Leisberger

06-41753421